Безплатна електронна библиотека

Кодекс за застраховането /10. издание

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 3,77
ISBN: 9789547309654,
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка справилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор.Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

...азено с действащото законодателство на РБ към 11 ... Безплатен Държавен Вестник издание - Официален раздел ... ... .2012 г.Последна актуализация ДВ. бр. 77 от 9 Октомври 2012 г.... В новия Кодекс за застраховането срокът за произнасяне от застрахователя с плащане на обезщетение или мотивиран отказ е 15 работни дни от предоставянето на поисканите от застрахователя ... Кодекс за застраховането 2 07 С09 (актуализацион ... PDF КОДЕКС НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ... ... Кодекс за застраховането 2 07 С09 (актуализационно приложение към 22 октомври 2019 г.) i. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила Кодекс за застраховането ... Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, ... Кодекс за застраховането 2 07 С09 12. актуализирано издание към 29 май 2019 г. + актуализационно приложение към 22 октомври 2019 г. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (Б.р. Буква "a" регламентираше застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от ... С проекта на закон се въвежда ново условие за регистрация на застрахователен посредник, касаещо разкриване на самоличността на лицата, които притежават повече от 10 на сто от капитала на посредника, както и на лицата ... Кабинетът одобри изцяло нов Кодекс за застраховането. Министерският съвет одобри днес проект на нов Кодекс за застраховането и предлага на Народното събрание да го приеме. Промените в Кодекса за застраховането влизат за окончателно гласуване в НС Между първо и второ четене управляващите се отказаха от предложенията и за най-близките да има праг за ... в Кодекса за застраховането, прогнозират застрахователи пред "Труд". Проектът за нов кодекс беше одобрен ... 11:58, 06 авг 15 / Дневник 26 Кодекс на застраховането Закон за Комисията за финансов надзор Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати Закон за експертното ... § 1. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се изречение първо: "За издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел ii, буква "А" на приложение № 1 се представя и ......