Безплатна електронна библиотека

Същност на касационното производство по наказателни дела - Георги Митов

Същност на касационното производство по наказателни дела Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 4,48
ISBN: 978-954-730-706-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Митов

Описание:

Книгата е първото съвременноизследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично еизяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощията наВърховния касационен съд. Съпоставянето на правомощията на ВКС при касационнатапроверка с други действащи и отменени контролни производства (второинстанционнои въззивно производство, преглед по реда на надзора и възобновяване нанаказателни дела) разкрива конкретното проявление на характерните белези наконтролно-отменителните производства. Извън предмета на анализа са останаливъпросите на касационното обжалване, свързани с образуването на производството исъс самата процедура.На базата на сравнителноправнияпреглед на действащата правна уредба на касационното производство в някоиевропейски държави авторът очертава характерните разлики в двете системи накасационно обжалване – „френската касация” и „немската ревизия”. Разграничени савидовете обжалване по наказателни дела чрез систематизиране на критериите заопределяне на принадлежността на дадено контролно производство към „въззивен”,„контролно-отменителен” или „смесен” тип обжалване. В книгата е синтезирана икритично анализирана богата съдебна практика по касационнотопроизводство.Трудът епредназначен за научниработници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, коитоимат интереси в областта на наказателния процес.Георги Митов е доктор по право ипреподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” понаказателен процес, изпълнение на наказанията и международен наказателен процес.Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...по наказателни дела - Георги Митов онлайн книжарница за книги Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет и трета НПК се образува и води съобразно характерни за извънредния способ предпоставки ... Постъпила нова литература ... . Въззивно производство по наказателни дела. ... основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността ... Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет ... Същност на касационното производство по наказателни дела ... ... . ... основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността ... Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет и трета НПК се образува и води съобразно характерни за извънредния способ предпоставки. Същност на съдебния процес по граждански дела ... Съдебното производство по граждански дела започва по ... Това правило не важи само при нищожност на касационното решение, ... Іv. Особености на касационното производство .....91 ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ЕЛЕК-ТРОННИ ФИШОВЕ 24. По кой ред се обжалва определение на въззивен съд за допълване или изменяне на въззивното решение в частта за разноските - по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК или по реда на чл.274, ал. 3, т. 2 ГПК. Особените правила са регламентирани в част v. Те са обособени в самостоятелни глави: бързо производство, незабавно производство, разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия, съкратено съдебно следствие... Предмет на касационното обжалване. ... проверка на определенията и разпорежданията. 75 • Възобновяване на наказателни дела 341 Основания и производство по възобновяване на наказателни дела ... Касационното производство е редовен способ за контрол в рамките на съдебната власт. По административни дела, то представлява второинстанцион... 31. Производство по възобновяване на наказателни дела. 32. Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела: Бързо производство. 33. Незабавно производство. 34. 75. Производство по възобновяване на наказателни дела. 76. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. 77. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 78. Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела. Бързо производство. Митов, Георги (2011) Същност на касационното производство по наказателни дела С.: Сиби, 2011, 192 с. isbn 978-954-730-706-3 cobiss 1236262628 2. Действащият наказателно-процесуален закон, с влизането си в сила през 1975 г., уреди два извънредни способа за проверка на влезли в сила съдебни актове по приключени (свършени) наказателни дела: преглед по реда на ... 2010 г. защитава дисертационен труд на тема „ Същност на касационното производство по наказателни де...