Безплатна електронна библиотека

Основи на методиката на обучението по български език - Кирил Димчев

Можете да го намерите тук Основи на методиката на обучението по български език pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 5,82
ISBN: 978-954-07-3213-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Кирил Димчев

Описание:

„Основи на методиката на обучението по българския език“ е монография, в която се изясняват прагматичните, когнитивните и културологичните функции на занятията по български език. Авторът аргументира вижданията си по методологични и технологични въпроси: обект и предмет на методическите изследвания, познавателна значимост на методиката, мястото ù в съвременното научно пространство, тенденции в развитието ù.В първата част на книгата се анализират основни въпроси от теорията на обучението по български език – специфика на учебния предмет; особености на образователния процес по български език; научен статут на методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство.Втората част е посветена на образователното взаимодействие между преподаване, учене и оценяване на занятията по български език.Обект на изследване в третата част са образователни ситуации, в които се проявява системността на обучението по български език с акцент на:съдържание и цели; собственометодически принципи; методи, похвати и форми на работа, обусловени от спецификата на ученето и преподаването по български език; форми на организация в образователния процес по български език; учебни средства, информационни и комуникационни технологии, прилагани в обучението по български език.В четвъртата част се изяснява същността на компетентностния подход и се дават насоки за изучаване на проблемите, които са заложени в учебните програми („Текстът в речевото общуване“, „Изречението в текста. Интонация и пунктуация“, „Думата в изречението и в текста. Правоговор, правопис, пунктуация“, „Звукова страна на думата. Правоговор, интонация, правопис“, „Езикова система“).Изследването ще бъде полезно за методици, учители, студенти, лингвисти, педагози, социолози, културолози и др., които се интересуват от факторите за подобряване на езиковата култура на широки обществени среди.

...ателство „Св. Климент Охридски"] ... DOC Проф - uni-sofia.bg ... . Mandeva, M. (2015). Rodnoezikovite zanyatia v nachalnoto uchilishte - rabotilnitsa za formirane na integralen tip ... Книгата за учителя по български език за 11. клас представя структурно-композиционните особености на учебника и концепцията, вложена от авторите в целия учебен комплект. Към всеки от разделите, в които ... Основи на методиката на обучението по български език ... . Към всеки от разделите, в които е разпределено ... Сподели своите Реферати по Методика на обучението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com. информация. В методиката на обучението по български език (МОБЕ) за функционален модел служи схващането за обучението по българс-ки език (ОБЕ) като система от цели, средства за постига- Обучението по български език е сложна и многоаспектна дейност, която привлича все повече вниманието на изследователите. Повишеният интерес към нея се обуславя... Български език и литература ПРИНОСЕН ТРУД КЪМ МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Румяна Танкова. (2016). Методика на обучението по български език ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РАЗВИВАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕЗИК Мая ПАДЕШКА Софийски университет „Св. Климент Охридски" Е-mail: [email protected] BULGARIAN LANGUAGE LEARNING AND DEVELOPMENT OF LANGUAGE ACQUISITION SKILLS Обучението се осъществява по индивидуален работен план на докторанта, в съответствие с общия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва ... В методиката на обучението по български език в началните класове също има различни виждания относно класификацията на уроците. книгата: Съвременното обучение по Български език и литература в началния етап на образование, част 2 - Литература, част 1 - Български език, доц. дпн Нели Иванова УВОД В МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН) Рецензенти: Проф. Кирил Димчев Доц. д-р Пенка Кънева В. Търново, 2015 Резюме / Abstract Градят се съвременни основи за изучаване на дисциплината Методика на обучението по български език и литература в началното училище. Вид: Учебник / Учебно помагало Ключови думи: увод,модерни основи ... Основи на методиката на обучението по български език. София. Зубова 2000: Зубова, Л. И. Урок на тема: „Местоимение как часть речи". К. Димчев. Основи на методиката на обучението по български език. София, 2010. Монографията „Основи на мето - диката на обучението по български език" е труд, в който синтезирано се Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от ... Наблюдаването и изобразяването на обекти и явления от заобикалящата действителност е в тясна връзка с обучението по други останали предмети като роден край, български език и литература ... 1 Същност, задачи и значение на подготовката по методика на обучението по български език (МОБЕ) 2 Обект, предмет и функции на МОБЕ 3 Методи на изследване, из...