Безплатна електронна библиотека

Закон за счетоводството

Най-добре Закон за счетоводството PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 5,60
ISBN: 978-954-730-722-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Поместени са Законът засчетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждатизискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянетои публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставятфинансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит,упражняването на одиторска професия. Включен е и Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международнитесчетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематичнаобласт. Текстовете са анотирани с предишниредакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативниактове.

...менение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г ... ODIT.info - Дискусия - Закон за счетоводството към 1991г. ... . Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството - ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. Глава първа. ... Счетоводството се осъществява и финансовите отчети ... Министерство на финансите :: Закони ... . Глава първа. ... Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със следните основни ... § 10. (1) Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството. смисъла на § 1, т.30 от Допълнителните разпорезби на Закона за счетоводството през отчетния период- ..... година. Известна ми е наказателната отговорнос...