Безплатна електронна библиотека

Ландшафтна география на България - Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Bсички Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 5,73
ISBN: 9789541807828
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Описание:

Монографията „Ландшафтна география наБългария“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра„Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географскияфакултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта накомплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите отизследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар вгр. Земен. Структурата на монографията включваразвитието на ландшафтознанието в България, основните етапи исъвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани вландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране идиференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашнитекласификационни системи на ландшафтите в България, както и съставенителандшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено нарайонирането на природните територии, което представлява един отметодите за изследване и систематизация на природнотериториалнитеобекти. Монографията е предназначена заспециалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, застуденти от специалностите „География”, „Регионално развитие иполитика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” наСофийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализиранимагистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганотоиздание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни иекологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и заспециалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие идруги.

...афия на България' обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра 'Ландшафтознание и опазване на природната среда' в Геолого - географския факултет на Софийския ... Природна география на България І, летен семестър 2019/2020 ... ... Фиг. 1. Ландшафтна подялба на България (по Батаклиев, 1934) Фиг. 2. Физикогеографска подялба на ... Две основни системи в географската наука: първата е системата на естествените природни науки в която се включвата 10 на брой науки: 1. ... Ландшафтна география на България гр. София Бъкстон • OLX.bg ... . 2. Физикогеографска подялба на ... Две основни системи в географската наука: първата е системата на естествените природни науки в която се включвата 10 на брой науки: 1.Геоморфология 2.Климаталогия /тя се базира на данни и знания от мфизиката, където се ... Първата ландшафтна карта на страната е разработена от проф. П. Петров през 1974 в мащаб М 1: 400 000, а през 1992 проф. А. Велчев и колектив, създават ландшафтна карта на България в М 1:500 000. Съставени са ... В пределите на България са включени Южна Добруджа /до линията Черна вода - Мангалия/, Северна и Южна България и територията й възлиза на 160 хил.кв.км. На Берлинския конгрес /1878 г./ е подписан ... Малкият Данчо ни разказва за географията на България, нашата родина. Граници, планини, реки, равнини и други ... География на България - вариант 2 ... от западната граница на България до Черноморското крайбрежие. Състои се от две части. Има малки находища на черни въглища и желязна руда. В ниската част ... География на България - вариант 1 7 ... Площта на България е 100 000 кв. км. За връзка между България и Румъния са построени три моста над р. Дунав Учебникът е предназначен за студенти от специалностите география, туризъм, география и биология, география и история, регионално развитие и политика, чието изучаване изисква доброто познаване на природната ... Ландшафтна география на България на издателство Булвест 2000 от Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева. Монографията „Ландшафтна география на България" обобщава дългогодишния опит на членовете на ... 1. Ландшафтна екология, География на почвите и Обща биогеография - обект и предмет на изследване, връзки с други науки. 2. Ландшафтна сфера - същност и основни закономерности. 3. Принципи за регионализация, характер на границите. Принципи и методи на природо-географското и ландшафтното райониране... География на България. Физическа и социално-икономическа география. Изд. Географски инст...