Безплатна електронна библиотека

Граници на договорната и деликтната отговорност - Павел Гайдров

Граници на договорната и деликтната отговорност Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 3,53
ISBN: 9789542808978
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Гайдров

Описание:

Проблемите, свързани с за гражданската отговорност имат изключителноголямо значение. Тя е призвана да въздейства върху неправомерноторазвитие на гражданските правоотношения във всичките им разновидности. Врамките на общата гражданска отговорност централно място заематдоговорната и деликтната отговорност. Поради това актуален е и въпросътза границите на договорната и деликтната отговорност. Тези границиочертават вида и обема на вредите, които трябва да се възстановят. Впо-широк смисъл границите могат да се разглеждат във времево отношение,по отношение на лицата и пр.Монографията “Граници на договорната и деликтната отговорност” съдържачетири глави. В глава първа е разгледана общо гражданската отговорност –понятието, правната уредба по римското право, развитието на института иправната уредба на отговорността и нейните предпоставки. Глава втораразглежда границите на договорната отговорност. Дадена е общахарактеристика на нейните граници, обема на отговорността придоговорните задължения, както и основанията, които яизключват. Границите на деликтната отговорност са разгледани в третатаглава. Същата включва правната уредба на границите на деликтнатаотговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. Вчетвъртата глава е разгледано съотношението между границите надоговорната и деликтната отговорност. Обърнато е внимание на сравнениетов обема на отговорностите при договорните и деликтните задължения,изследвани са и въпросите за конкуренцията между договорната иделиктната отговорност и са направени съответните изводи. Разгледани сасъщо и важни международно-правни и процесуални проблеми.В изследването широко е застъпена и съдебната практика. De lege ferendaса направени някои предложения с оглед подобряване на законодателството,които засягат спорния проблем за съотношението между договорната иделиктната отговорност, хипотезата на съпричиняване на вредоносниярезултат, както и обезщетяването на неимуществените вреди придоговорната отговорност. Направените предложения според мен бихадопринесли за една по-голяма яснота и завършеност в уредбата на тезиотговорности.Настоящият труд има изразена практическа насоченост.

...данската отговорност имат изключително голямо значение ... 44. НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ - Правна помощ ... . Тя е призвана да въздейства върху ... Проблемът за кумулирането на договорната и деликтната отговорност се поставя в случаите, когато вредите са причинени при неизпълнение на договорно задължение и същевременно осъществяват ... Може да се обобщи, че облигационното ни право използва ... store.bg - Граници на договорната и деликтната отговорност ... ... ... Може да се обобщи, че облигационното ни право използва понятия като граници на договорната отговорност, неустойка, но директен аналог на Liquidated damages няма. Така например при договорната отговорност вината на кредитора може да доведе до намаляване на обезщетението и дори може да доведе до отпадане на отговорността на длъжника. С това законът очертава по-широки граници на деликтната отговорност в сравнение с договорната отговорност, при която се дължи обезщетение само на преките и предвидими вреди, освен ако ... Основанието на договорната отговорност е неизпълнение не само на общото правило „ pacta sunt servanda" (чл. 20а, ЗЗД), а и на конкретно договорно задължение. Освен изискването за вина (арг. от чл. 81, ал ... Граници на гражданската отговорност ... не възниква и отговорност за длъжника, колкото и укоримо да е поведението му. Ако длъжникът е трябвало да поправи наетата къща и не го е сторил ... различни са правилата на договорната и на деликтната отговорност - при договорната отговорност обезщетението за вреди обхваща настъпилите загуби и пропуснатите ползи от неизпълнението. Но в Решение № 188 от 15.06.2012 г. на ВКС по гр. дело № 1122/2011 г. се казва, че „ наличието на договор не изключва деликтната отговорност, ако вредата е настъпила не от неизпълнение на договора, а от ... 4.8.3. Правна същност на правото по чл. 80, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД 4.8.4. Съотношението между иска по чл. 80, ал. 1 ЗЗД и чл. 526 ГПК 4.9. ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ОТГОВОРНОСТ Глава пета ПВС № 5 и 7, като постановките в тях са, че отговорност от делинквента за имуществените вреди могат да търсят низходящите на починалия, възходящите, съпругът, ако те са били издържани от него ... Така използваната в чл. 193 ЗЗД дума „освобождава" и производните й се използват на други места в закона както за да обозначат пълна липса на отговорност (чл. 81, ал. 2 ЗЗД; чл. 83, ал. 1 ЗЗД, където ... Граници на договорната и деликтната отговорност / Павел Гайдаров. - София : Сиела, 2011. - 260 с. ; 20 см Монографията разглежда гражданската отговорност, нейната уредба по римското 2.3. Съдържание на договорната отговорност 3. Деликтна отговорност - основание, съдържание, граници 3.1. Неп...