§ 1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im poniżej: 

Infolinia – ma znaczenie nadane w § 4 ust. 1 pkt 1.2 Regulaminu. 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Partner – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Usługodawcą przy świadczeniu Usług, wskazana w Regulaminie (np. portal TrusteDoctor.com, portal Booksy.com). 

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego dawkawsparcia.org

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.dawkawsparcia.org

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, niezależne od woli Usługodawcy i pozostające poza jego zasięgiem, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, w szczególności wojna, katastrofy naturalne, strajki, stan nadzwyczajny (wojenny, wyjątkowy, klęski żywiołowej) stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, lub inne o podobnym charakterze. 

Świadczenie – pomoc udzielana przez Usługobiorcę innemu Usługobiorcy jako: 

 1. Pomoc Psychologiczna – usługa konsultacji świadczona Pacjentowi przez Specjalistę oferującego dany rodzaj pomocy psychologicznej zgodnie z  mającymi zastosowanie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi, regulacjami etycznymi, standardami medycznymi. 
 2. Pomoc Rzeczowa i Usługowa – przekazanie mienia lub świadczenie usług przez Darczyńcę na rzecz Placówki Medycznej, odbywające się na podstawie umowy darowizny lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Placówką Medyczną a Darczyńcą.    
 3. Konsylium Lekarskie – konsultacja medyczna pomiędzy Lekarzami o określonej specjalizacji medycznej. 

Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zgodnie z Regulaminem. 

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcom funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie. 

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca w jakikolwiek sposób z Usług opisanych w Regulaminie, w szczególności: 

 1. Specjalista – Usługobiorca uprawniony do świadczenia Pomocy Psychologicznej, w szczególności: terapeuta, psycholog, psychiatra, trener personalny (coach), mediator, pracownik interwencji kryzysowej, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 2. Pacjent – Usługobiorca będący pracownikiem służby zdrowia, zwłaszcza osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu przepisów prawa polskiego, w szczególności lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, farmaceuta, felczer, diagnosta laboratoryjny. 
 3. Placówka Medyczna – Usługobiorca posiadający status szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Darczyńca – Usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 
 5. Lekarz – lekarz w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, posiadający prawo wykonywania zawodu. 

Usługodawca – Neuro Device Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 04-501) ul. Płowiecka 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606941, NIP: 5222906005, REGON: 141654229, kapitał zakładowy 140 000 zł, wpłacony w całości, adres e-mail kontakt@neurodevice.pl.  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.). 

Zgłoszenie  – przekazanie Usługodawcy określonych przez Usługodawcę danych w celu korzystania z niektórych Usług w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności poprzez formularz udostępniony w tym w celu przez Usługodawcę. 

§ 2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 
 2. Usługi są świadczone Usługobiorcom posiadającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnieniu Usługobiorcom funkcjonalności Serwisu w celu udostępniania informacji o Świadczeniach oferowanych lub poszukiwanych przez Usługobiorców oraz w celu nawiązania kontaktu z innymi Usługobiorcami zainteresowanymi przekazaniem lub skorzystaniem ze Świadczeń. 
 4. Usługodawca świadczy Usługi we współpracy z Partnerami wskazanymi w Regulaminie. Zasady korzystania z narzędzi udostępnionych przez Partnera na potrzeby świadczenia Usług określają właściwe regulacje Partnera (np. odpowiedni regulamin serwisu internetowego Partnera). 
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług określa § 3 Regulaminu. Rodzaj i zakres Usług określają § 4 – § 6 Regulaminu. 
 6. Skorzystanie z niektórych Usług może wymagać Zgłoszenia. Przez wysłanie Zgłoszenia Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do dokonania Zgłoszenia tzn.: 
  1. posiada prawo reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej w zakresie dokonania Zgłoszenia (np. jest członkiem organu uprawnionego do reprezentacji, prokurentem, pełnomocnikiem uprawnionym do dokonania Zgłoszenia); 
  1. posiada podstawę do przekazania Usługodawcy ewentualnych danych osobowych osób trzecich podanych w Zgłoszeniu (np. ich zgodę). 
 7. Przystępując do korzystania z Usług, Usługobiorca należący do jednej z poniższych kategorii oświadcza: 
  1. Specjalista – oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe do świadczenia Pomocy Psychologicznej (jeżeli są wymagane); 
  1. Darczyńca – oświadcza, że przysługuje mu własność lub inne odpowiednie prawo do dysponowania produktami, które zamierza przekazać jako Pomoc Rzeczową i Usługową;  
  1. Lekarz – oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu lekarza w zakresie specjalizacji medycznej objętej Konsylium Lekarskim, w którym zgłasza swój udział. 
 8. Świadczenia oznaczają różne formy świadczenia pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w związku z pandemią wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie. 
 9. Usługobiorca może za pośrednictwem Serwisu oferować i przyjmować wyłącznie Świadczenie opisane w Regulaminie. Zgłoszenie dotyczące innego świadczenia niż objęte Regulaminem nie zostanie zamieszczone w Serwisie. Usługodawca może postanowić o rozszerzeniu funkcjonalności Serwisu także na inne świadczenia. 
 10. W ramach Serwisu mogą być oferowane i przyjmowane wyłącznie następujące Świadczenia zdefiniowane w § 1 Regulaminu w punkcie „Świadczenia”: Pomoc Psychologiczna, Pomoc Rzeczowa i Usługowa, Konsylium Lekarskie. 
 11. Świadczenia mogą wykonywać i korzystać z nich następujący Usługobiorcy, zdefiniowani w § 1 Regulaminu w punkcie „Usługobiorca”:  
 1. Pomoc Psychologiczna – konsultacji może dokonać wyłącznie Specjalista a skorzystać z  konsultacji  może wyłącznie Pacjent; 
 2. Pomoc Rzeczowa i Usługowa – zapotrzebowanie na Pomoc Rzeczową i Usługową może złożyć wyłącznie Placówka Medyczna, a pomocy takiej udziela Darczyńca; 
 3. Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w Konsylium Lekarskim mogą być składane i przyjmowane wyłącznie przez Lekarzy. 
 4. Świadczenia oferowane w Serwisie są wykonywane wyłącznie przez Usługobiorców na rzecz innych Usługobiorców zgodnie z powyższym ust. 11. Usługodawca nie wykonuje żadnych Świadczeń na rzecz Usługobiorców. 
 5. W sprawach związanych ze świadczeniem Usług można kontaktować się z Usługodawcą na adres siedziby lub adres e-mail podany w § 1 w punkcie „Usługodawca”. 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG 

 1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Usługobiorca powinien dysponować następującym wyposażeniem: 
 1. komputer lub inne urządzenie połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu; 
 2. przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x) z włączoną obsługą plików cookies; 
 3. Dodatkowo, obok wyposażenia opisanego w ust. 1, na potrzeby poszczególnych Usług, Usługobiorca powinien dysponować następującym wyposażeniem: 
  1. Pomoc Psychologiczna poprzez: 
 4. Infolinię – Usługobiorca może połączyć się z Infolinią przez telefon lub wykonując połączenie telefoniczne za pośrednictwem innego urządzenia np. komputera z dostępem do sieci Internet zawierającego oprogramowanie pozwalające na wykonywanie połączeń telefonicznych. 
 5. portal TrusteDoctor.com – w celu skorzystania z portalu konieczne jest posiadanie wyposażenia opisanego w ust. 1 powyżej. 
 6. portal Booksy.com – Usługobiorca może odbyć sesję online za pośrednictwem portalu, jeżeli posiada wyposażenie opisane w ust. 1 powyżej, wyposażone dodatkowo w kamerę, mikrofon, kartę graficzną i dźwiękową oraz oprogramowanie zapewniające działanie tych elementów. 
  1. Konsylium Lekarskie: Usługobiorca może odbyć sesję online za pośrednictwem portalu TrusteDoctor.com jeżeli posiada wyposażenie opisane w ust. 1 powyżej, wyposażone dodatkowo w kamerę, mikrofon, kartę graficzną i dźwiękową oraz oprogramowanie zapewniające działanie tych elementów.

§ 4 USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 1. W celu udzielenia Pomocy Psychologicznej Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu: 
  1. zamieszczenie i udostępnienie informacji o oferowanej Pomocy Psychologicznej; 
  1. nawiązanie Pacjentowi kontaktu ze Specjalistą poprzez:
 2. Infolinię pod numerem 800 012 006 – która umożliwia odbycie maksymalnie 45-minutowej sesji telefonicznej ze Specjalistą
 3. portal TrusteDoctor.com –  za pośrednictwem którego Pacjent może zarejestrować się w kalendarzu dostępności online 
 4. portal Booksy.com – za pośrednictwem którego Pacjent może wybrać Specjalistę i odbyć sesję online poprzez aplikację do wideokonferencji. 
 5. W celu skorzystania z funkcjonalności opisanej powyżej w ust. 1 pkt 1.1 należy dokonać Zgłoszenia. 
 6. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Usługodawcę. Usługodawca może zwrócić się do dokonującego Zgłoszenia o przekazanie dodatkowych danych  (np. skan dyplomu ukończenia studiów, skan zdobytych certyfikatów) niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia lub świadczenia Usługi. 
 7. Po weryfikacji Zgłoszenia Usługodawca skontaktuje się z dokonującym Zgłoszenia w celu określenia preferowanej metody komunikacji i ewentualnego włączenia do terminarza dostępności w portalu internetowym TrusteDoctor.com 

§ 5 USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY RZECZOWEJ I USŁUGOWEJ 

 1. W celu przekazania Pomocy Rzeczowej i Usługowej Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu: 
  1. zgłoszenie danych kontaktowych Placówce Medycznej oraz wykazu produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, a także ich udostępnienie na stronie: szpitale.DawkaWsparcia.org 
  1. Darczyńcom dostęp do danych kontaktowych oraz wykazu produktów i usług niezbędnych do funkcjonowania Placówek Medycznych udostępnionych zgodnie z pkt 1.1 powyżej. 
 2. W celu skorzystania przez Placówkę Medyczną z funkcjonalności opisanej powyżej w ust. 1 pkt 1.1 należy dokonać Zgłoszenia.  
 3. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Usługodawcę, w tym pod kątem spójności potrzeb. Usługodawca może zwrócić się do dokonującego Zgłoszenia o przekazanie dodatkowych danych niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia lub świadczenia Usługi.

§ 6 USŁUGI DOTYCZĄCE KONSYLIUM LEKARSKIEGO  

 1. W celu odbycia Konsylium Lekarskiego Usługodawca umożliwia Lekarzom za pośrednictwem Serwisu: 
  1. ustalenie terminu Konsylium Lekarskiego w kalendarzu dostępności online
  1. przeprowadzenie Konsylium Lekarskiego online za pośrednictwem portalu TrusteDoctor.com, w tym przekazanie wyników badań laboratoryjnych oraz radiologicznych.  
 2. W celu skorzystania z funkcjonalności opisanej powyżej w ust. 1 pkt 1.1 należy dokonać Zgłoszenia.  Usługodawca może dokonać weryfikacji Zgłoszenia i zwrócić się do dokonującego Zgłoszenia  o przekazanie dodatkowych danych niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia lub świadczenia Usługi.

§ 7 KOSZTY ŚWIADCZENIA USŁUG. KOSZTY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ USŁUGOBIORCÓW. 

 1. Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie. Wprowadzenie odpłatności za Usługi wymaga zmiany Regulaminu.
 2. Koszty korzystania z Infolinii: Konsument może ponosić koszty korzystania z infolinii w zależności od cennika swojego operatora. 
 3. Koszty korzystania z portali Partnerów: 
 1. korzystanie z portalu TrusteDoctor.com nie wymaga poniesienia innych kosztów poza kosztem połączenia z siecią Internet.
 2. korzystanie z portalu Booksy.com nie wymaga poniesienia innych kosztów poza kosztem połączenia z siecią Internet.
 3. Koszty połączenia z siecią Internet Usługobiorca ponosi według odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą a dostawcą połączenia internetowego. 
 4. Specjalista, Darczyńca, Lekarz zobowiązuje się, że wykonanie na rzecz innego Usługobiorcy Świadczenia zaoferowanego za pośrednictwem Serwisu nastąpi nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.  
 5. Postanowienie ust. 5 powyżej nie wyklucza zawarcia odpłatnej umowy o wykonanie Świadczenia zaoferowanego za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługobiorcami tzn. odpowiednio pomiędzy: (a) Specjalistą i Pacjentem, (b) Placówką Medyczną i Darczyńcą, (c) Lekarzami odbywającymi Konsylium Lekarskie.  Zawarcie takiej odpłatnej Umowy może nastąpić wyłącznie po spełnieniu warunków opisanych w ust.7 poniżej. 
 6. Jeżeli Specjalista, Darczyńca, Lekarz zamierza zawrzeć z drugą stroną odpłatną umowę zgodnie z ust. 6 powyżej, to zobowiązany jest przed zawarciem takiej umowy poinformować drugą stronę umowy o wysokości i warunkach odpłatności za Świadczenie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę zobowiązania opisanego w zdaniu poprzedzającym stanowi naruszenie Regulaminu uzasadniające rozwiązanie Umowy i usunięcie danych Usługobiorcy z Serwisu oraz zablokowanie mu dostępu do Serwisu. 

§ 8 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z USŁUGODAWCĄ 

 1. Umowa o świadczenie Usług opisanych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą przystąpienia przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu (np. z chwilą wysłania Zgłoszenia, nawiązania przez Pacjenta kontaktu zgodnie z § 4 Regulaminu etc.). 
 2. Przystępując do korzystania z Serwisu Usługobiorca będący Konsumentem akceptuje, że po całkowitym wykonaniu Usługi utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem nie wyraża na to zgody powinien zrezygnować z korzystania z Serwisu. Usługodawca może odmówić takiemu Usługobiorcy świadczenia Usługi. 
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony równy okresowi korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 4. Umowa rozwiązuje się automatycznie w przypadku zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, w szczególności w przypadku: 
 1. wykonania Świadczenia na rzecz Usługobiorcy przez innego Usługobiorcę; 
 2. usunięcia przez Usługobiorcę swoich danych z Serwisu; 
 3. usunięcia danych Usługobiorcy z Serwisu przez Usługodawcę na wniosek Usługobiorcy. 
 4. Umowa rozwiązuje się automatycznie także w przypadku zablokowania Usługobiorcy dostępu do Serwisu i usunięcia danych Usługobiorcy z Serwisu przez Usługodawcę. 
 5. Usługobiorca może zgłosić wniosek o usunięcie swoich danych z Serwisu. Wniosek powinien zawierać przynajmniej następujące dane, niezbędne Usługodawcy do wykonania wniosku: 
 1. oznaczenie Usługobiorcy (nazwa/imię i nazwisko) 
 2. dane Usługobiorcy do kontaktu w sprawie wniosku (np. adres e-mail/numer telefonu) 
 3. wskazanie danych, które mają zostać usunięte z Serwisu. 

Wniosek należy przesłać na adresy kontaktowe Usługodawcy podane w Regulaminie do celów zgłaszania reklamacji. Usługodawca może skontaktować się z Usługobiorcą w celu weryfikacji wniosku. W razie prawidłowego złożenia wniosku o usunięcie danych z Serwisu dane te zostaną usunięte nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia, a w razie podjęcia przez Usługodawcę czynności związanych w weryfikacją wniosku – w terminie miesiąca od dnia otrzymania odpowiedzi na ostatnie zapytanie weryfikacyjne Usługodawcy. 

 • Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Serwisu i usunąć dane Usługobiorcy z Serwisu w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu. Usługobiorca, który nie zgadza się z zablokowaniem mu dostępu do Serwisu uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji opisanej w Regulaminie. W przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie dane Usługobiorcy zostaną usunięte z Serwisu po upływie terminu do zgłoszenia reklamacji, maksymalnie w ciągu miesiąca. 

§ 9 UMOWY POMIĘDZY USŁUGOBIORCAMI 

 1. Wykonanie przez Usługobiorcę na rzecz innego Usługobiorcy Świadczenia opisanego w Regulaminie odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy. Usługodawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcami. 
 2. Usługobiorca oferujący Świadczenie w ramach Serwisu zobowiązuje się wobec Usługodawcy do jego spełnienia na warunkach określonych w odpowiednich postanowieniach Regulaminu, zwłaszcza zgodnie z § 7 ust. 5 – 7  Regulaminu. 
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany wobec Usługobiorców do wykonania na ich rzecz jakichkolwiek Świadczeń zaoferowanych w  Serwisie przez innych Usługobiorców (np. do udzielenia Pomocy Psychologicznej), a także nie jest zobowiązany do zapewnienia Usługobiorcy Świadczenia poszukiwanego przez niego za pośrednictwem Serwisu (np. do przekazania Pomocy Rzeczowej i Usługowej, zapewnienia obecności odpowiednich specjalistów na Konsylium Lekarskim). 

§ 10  POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW I USŁUGODAWCY 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany: 
 1. korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem; 
 2. powstrzymać się od podawania Usługodawcy i innym Usługobiorcom nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji; 
 3. powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności: obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osobiste osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, w tym treści erotycznych lub pornograficznych, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia prawa, treści mających charakter dyskryminacyjny; 
 4. powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności z wykorzystaniem nielegalnego lub szkodliwego oprogramowania (zwłaszcza typu wirus, robak, trojan, dialer, oprogramowanie szpiegujące etc.); 
 5. powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców; 
 6. powstrzymać się od naruszania praw i dóbr, w tym praw własności intelektualnej Usługodawcy, zwłaszcza nie rozpowszechniać i nie wykorzystywać dla własnych celów żadnych elementów Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 7. Naruszenie przez Usługobiorcę któregokolwiek z zobowiązań opisanych powyżej stanowi naruszenie Regulaminu uzasadniające rozwiązanie Umowy i usunięcie danych Usługobiorcy z Serwisu oraz zablokowanie mu dostępu do Serwisu. 
 8. Usługodawcy przysługuje prawo:
 1. wprowadzania przerw w działaniu Serwisu (np. konserwacyjnych lub w celu modyfikacji Serwisu); 
 2. przesyłaniu Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych i innych związanych ze świadczeniem Usług;
 3. odmowy świadczenia Usług Usługobiorcom naruszającym Regulamin. 

§ 11  ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG 

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. Ryzyko to może polegać w szczególności na możliwości przedostania się do sieci i urządzeń Usługobiorcy nielegalnego lub szkodliwego oprogramowania (zwłaszcza typu wirus, robak, trojan, dialer, oprogramowanie szpiegujące etc.) lub uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy przez osoby trzecie. W celu zapobieżenia temu ryzyku zalecane jest w szczególności stosowanie przez Usługobiorcę aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego oraz niepodawanie danych logowania (np. loginów i haseł) osobom trzecim. 
 2. W przypadku awarii Serwisu Usługodawca dołoży należytych starań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Serwisu. 
 3. Zasady stosowania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Serwisu. 

§ 12  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
 1. szkody wyrządzone Usługobiorcy przez innego Usługobiorcę, w szczególności wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Świadczenia przez Usługobiorcę innemu Usługobiorcy;  
 2. szkody wyrządzone Usługobiorcy przez Partnera, w szczególności wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera jego obowiązków określonych w Regulaminie lub w regulacjach Partnera, w szczególności w regulacjach określających zasady korzystania z narzędzi Partnera udostępnionych na potrzeby Usług (np. regulaminie serwisu internetowego Partnera); 
 3. treści dostarczane przez Usługobiorcę w ramach Serwisu i za szkody poniesione przez Usługobiorców w związku z korzystaniem z treści zamieszczonych w Serwisie; 
 4. szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z naruszeniem przez tego Usługobiorcę lub innych Usługobiorców postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub jakichkolwiek innych regulacji mających zastosowanie do Świadczeń objętych Regulaminem; 
 5. szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet opisanym w § 11 ust. 1 Regulaminu; 
 6. za przerwy i zakłócenia w działaniu Serwisu powstałe wskutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w szczególności wynikające z awarii lub przerw w działaniu mediów, sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych albo działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; 
 7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest wynikiem działania Siły Wyższej. 
 8. Jeżeli  przepis prawa nie pozwala na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy, o której mowa powyżej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie, w jakim jego odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z takim przepisem prawa.  

§ 13  REKLAMACJE 

 1. Usługobiorca może zgłosić reklamację dotyczą Usługi: 
 1. na piśmie na adres siedziby Usługodawcy podany w § 1 Regulaminu, lub; 
 2. pocztą e-mail na adres Usługodawcy: kontakt@dawkawsparcia.org 
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać: 
 1. dane Usługobiorcy (nazwę/imię i nazwisko)
 2. dane kontaktowe (np. adres e-mail)
 3. krótki opis sprawy. 
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub pocztą e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Usługodawca może skontaktować się z Usługobiorcą w celu weryfikacji reklamacji przed jej rozpatrzeniem. 
 5. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji Usługobiorcy będącego Konsumentem. 
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Usługobiorcy będącego Konsumentem Usługodawca zaznaczy, czy zgadza się na polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego. 

§ 14  POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.); 
 2. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami; 
 3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

§ 15  DANE OSOBOWE 

 1. W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w rozumieniu RODO. 
 2. Usługodawca może w szczególności przetwarzać dane osobowe Usługobiorców oraz osób trzecich nie będących Usługobiorcami (np. pracowników, współpracowników, przedstawicieli Usługobiorcy). 
 3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w ust. 2 jest Usługodawca. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania tych danych osobowych jest dostępna pod linkiem: https://dawkawsparcia.org/polityka-prywatnosci/.
 4. Przekazanie Usługodawcy danych osobowych osób trzecich może nastąpić wyłącznie, jeżeli przekazujący dane osobowe jest uprawniony do przekazania takich danych w rozumieniu RODO. Usługodawca może żądać zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej przekazania mu danych osobowych. Nie zawarcie z Usługodawcą takiej umowy może skutkować odmową świadczenia Usługi. 

§ 16  ZMIANA REGULAMINU 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w związku: (a) zmianą funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez umożliwienie Usługobiorcom korzystania z dodatkowych Usług lub zmianą sposobu świadczenia Usług; (b) zmianą przepisów prawa właściwego lub wydaniem przez właściwe organy orzeczeń mających wpływ na świadczenie Usług; (c) zmianą warunków technicznych funkcjonowania Serwisu i/lub świadczenia Usług; (d) działaniem Siły Wyższej; (e) zmian w strukturze Usługodawcy mających wpływ na treść Regulaminu, funkcjonowanie Serwisu lub świadczenie Usług. 
 3. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Serwisu. 
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianie Regulaminu w sposób opisany powyżej w ust. 3.
 5. Usługobiorcy, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 3. 

§ 17  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Usługobiorca przez rozpoczęciem korzystania z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a na żądanie Usługobiorcy także w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 
 3. Do stosunków prawnych nawiązanych na podstawie Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy.  
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  30.03.2020.